3.9.26. nvmem - list nvmem devices

3.9.26.1. Synopsis

Usage: nvmem